Do you dare to drink naked? Where has JASE taken you?

Drinkin’ naked, Naked Mountain chardonnay at Pasha Mezze Norfolk, VA Thanks, Keith & Nicole!