JASE at Tijuana Flats. Where has JASE taken you?

JASE had lunch at Tijuana Flats. Virginia Beach, VA Thanks, Sierra & Sydni!